همه چیز در مورد تصویر سازی کتاب کودک

تصویر سازی کتاب کودک به بحث کوچک با چند نکته ساده نیست، در زمینه ی ادبیات کودک یکی از گسترده ترین بخش ها تصویر سازی کتاب است. عوامل زیادی در تصویر سازی کتاب کودک تأثیرگذار هستند: مقطع سنی، سلیقه مخاطب، دانش داستان سرایی، مهارت در تصویر سازی و ... . در تمامی مراحل تصویر سازی کتاب کودک باید همواره مخاطب و سلیقه آن در نظر گرفته شود، زیرا هم طرح کتاب و هم رنگ آمیزی طرح بر اساس سن...

ادامه مطلب