کتاب های مدیریت

هر کسی که یک سری منابع را هماهنگ کند و از آن ها در جهت رسیدن به یک هدف استفاده کند، مدیر است و عملی که انجام می دهد مدیریت است. اما در علوم مختلف  مدیریت تعریف های بسیار گوناگونی دارد و هر محققی در مبحث مدیریت، تعریف ویژه خود را از مدیریت دارد. مدیریت یعنی کار کردن به وسیله افراد و گروه‌ها برای تحقیق هدف های سازمانی. به عبارت دیگر مدیریت عبارت است از دستیابی به هدف...

ادامه مطلب