مطالعه کتاب های دینی و عرفانی

مطالعه کتاب های دینی و عرفانی نیاز جدی، عمیق و انکار ناپذیر بشر است. کتاب های دینی و عرفانی شامل مجموعه معارفی هستند که برای زندگی بشر ضروری است، به همین دلیل در همه ی ادیان الهی و تمامی مذاهب بشری مطالعه و تفکر در دین توصیه شده است. کتاب‌های دینی و عرفانی در قدم اول به انسان ها می آموزند که چرا باید به دنبال مطالعه دین بروند؟ چرا باید دین‌دار باشند؟ دین و عرفان چه تأثیری بر...

ادامه مطلب