کتاب های دانشگاهی

کیفیت و ویژگی های تألیف کتاب های آموزشی پایه و اساس بنیاد آموزش یک کشور هستند. کتاب های دانشگاهی محصول چرخه‌ای طولانی از فرایند تولید علم‌اند. کتاب های دانشگاهی بر اساس مقالات علمی و پژوهش هایی که در جامعه علمی پذیرفته شده اند تألیف می شوند. کتاب های دانشگاهی محصول جمع‌بندی و تحلیل دانش مقالات علمی هستند و مخاطب اصلی این کتاب ها دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف هستند.انتشارات آلند در نظر دارد در آینده اقدام به انتشار کتاب...

ادامه مطلب